Pozadí
 

náš tým

O děti se starají

Bc. Marie Rumanová, ředitelka

Zkušenosti: dlouholetá pedagogické praxe, 5 let praxe s dětmi s poruchou autistického spektra

Vzdělání: absolventka gymnázia a pomaturitního studia na SPgŠ obor vychovatelství , doplněno o předškolní pedagogiku. Bakalářské studium PdF UP obor Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky,absolventka studia dramaterapie UP bez závěrečné zkoušky, absolventka kurzů - dramaterapie New Yorské Univerzity, Muzikoterapie PdF UK Praha a stáže na integrované MŠ typu MM ve Veenendaalu v Nizozemí, absolventka Diplomového kurzu Montessori pořádaného společností OS Montessori Praha

Mgr. Kristina Návratová, učitelka

Absolventka střední pedagogické školy v Brně a PdF UP – Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ a speciální pedagogika.

Má zkušenosti z neziskové organizace pro lidi s kombinovaným postižením "Okýnko", kde pracovala před MD. Je maminkou čtyř dětí. Absolvovala sérii vzdělávacích kurzů Montessori pedagogiky manželů Štarkových a kurz vedený paní Hanou Mokrou. Absolventka ZUŠ - hry na violu, dlouhodobě byla členkou smyčcového kvarteta a komorního orchestru. 

BC. ELIŠKA ZITOVÁ,
UČITELKA

Absolventka PdF UP, obor vychovatelství, absolventka střední pedagogické školy v Litomyšli, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, absolventka kurzu Montessori pedagogiky pro MŠ ve Společnosti Montessori Brno.

Studuje navazující magisterské studium na PdF UP, obor sociální pedagogika – specializace výchovné poradenství. Dlouhodobě pořádá letní tábory pro děti.

Alice Zapletalová,
školní asistent a asistent pedagoga

Zkušenosti v práci s dětmi s postižením v našem zařízení, dlouholetá spolupracovnice. Absolventka série základních kurzů Montessori s paní Štarkovou,kurz pro asistenty pedagoga (certifikát MŠMT).

EVA VYMAZALOVÁ,
ŠKOLNICE

Maminka dvou dětí. Proškolena pedagogikou Montessori, často vypomáhá při práci paní učitelce jako učitelka bez kvalifikace.

 

Externisté

Výuka v rámci školného:
Aktivity s poplatky: